مثل پرنده ها بیاندیش
مغلوب مشکلات نشو
بر مقصد خود تمرکز کن و با تمام وجود آنرا حس کن 
یادت باشه سختکوشی هرگز کسی رو نشکسته
باور کن چیزی بنام اگر نشه وجود نداره
حتی برای شوخی هم به شکست فکر نکن
کوچکترین پیشرفت را هم موفقیت بدان
و همیشه درحال آموختن باش
و بدان آدم های موفق کارهای متفاوت انجام نمیدهند بلکه کارها را بطور متفاوت انجام میدهند
آنقدر رشد کن که پرنده ها بر آرزوی نشستن بر شاخه هایت حیران بمانند
همگی با امید تلاش کنید که موفقیت نزدیکه
این بی خوابیا و خستگیا و تند تند ناهار خوردنا و شب زود خابیدنا
همه ی اینتزنت نرفتنا
و بیرون نرفتنا تموم میشه
مطمئن باش
چیزی که میمونه رتبه ی توپیه که به دست میاری مگه نه؟؟